Scientific Council

Chairman :  Prof. Christo Boyadjiev

Vice Chairmen : 

Prof. Yuriy Aristov
Dr. Dmitry Ananjev

Secretary :  Dr. Svetlana Kislova

Members :  

Prof. Valery Shlyannikov
Prof. Venko Beschkov
Prof. Alexandr Noskov
Prof. Natalya Chichirova
Prof. Nikolay Nikolaev
Prof. Evelina Slavcheva
Prof. Konstantin Petrovv